Headshot of Professor Zhiguo Yuan standing in a courtyard.